23 Ağustos 2016

Çocuk cinsiyeti en basit canlı hücreden en yüksek omurgalı hayvana ve insana kadar son derece değişik dereceli ve değişimleri olan bir hayatî olaydır ve amip gibi en basit yaratıktan başlamak ve insana doğru çıkmak üzere birçok cinsel ilkah şekilleri bahis konusudur. Bunun en ileri şekli erkek ve dişi gametlerin birbirine cinsel bir dürtü ve gaye ile sokuldukları ve gelecek nesil için teşkil ettikleri ana baba hücreleri vahdetidir. îrsı esaslara dayalı olan ve ergenlik çağında erkeklik ve dişilik vasıflarını tayin eden hormonal cinsiyet bütün organizmayı ve bilhassa cinsel dürtünün kaynak aldığı sinir merkezlerini sevdalandırır. Erotisation ve bu suretle cinsiyet birçok psikolojik amillere de tabi olmak üzere cinsel cazibeden çeşitli aşk objelerine yani fetişlere, aşktan nefrete kadar çok geniş bir ruhsal cephe gösterir. Buna göre cinsel meyanlar yalnız belirli organlarda görülen fizik vasıfta belirtiler değildir. Aşk arzuları ve ilhamları da buna dâhildir. Cinsel şevki tabiinin bütünleyici ve terkip edici kudreti yani doğumdan ölüme kadar hayata şümullü cinsel enerji manasında olarak bilhassa LİBİDO anlamında hakikî manasını alır.


Çocuk Cinsiyeti ve Ergenlik Çağı


Çocuk cinsiyeti fizyolojik, hormonal psikolojik ve hatta sosyal cepheleri itibariyle hakikatte son derece karışık bir hayatî içgüdü ve fonksiyondur. Bir kere cinsiyetin enerjik dürtüsü ve daha doğrusu bir fonksiyon olarak hangi yaşta başlamaktadır? Normal cinsiyet ile gelişmesi nedir? Bu günün seksoloji ve psikoloji bilimlerinden önce cinsiyetin ancak gerek kızda ve gerekse oğlanda ergenlik çağında başladığı zihniyeti bütün huşuneti ile hâkimdi ve ufak yaşlarda görülen cinsel görünümlü belirtiler anormal ve hatta bir bakıma göre antimoral faaliyetler sayılır ve çeşitli şekillerde tekdirlere veya cezalandırılmalara tabi tutulurdu. Hâlbuki bugün artık cinsiyetin doğumla beraber taslak halinde belirtilerini gösterdiği kanaati biyolojik hakikatlere dayanmaktadır. Hatta bazı psikologlar cinsiyeti rahim içi cenin yani embriyon hayatında bile başlatır. Fakat genel kanaat ve müşahedeler libido enerjisinin ilk çocukluk devresinde izlelerini göstermeye başladığı merkezindedir, işte psikanaliz ekolü çocukta doğumdan itibaren erginliğe doğru çeşitli gelişme safhaları gösteren bir cinsiyet faaliyetini ele almakta ve bunun psikolojik neticelerine, ileriki normal veya anormal şahsiyet organizasyonu bakımından, son derece bir önem vermektedir. Zira ergenlik tenasül Jenital hayatı hazırlayan ve gelişme şekline göre ona tabiî veya marazî bir istikamet veren bu iptidaî fakat bütün cinsel şartlan taslak halinde haiz olan çocuk cinsiyeti işte faal tenasül münasebetler öncesi cinsiyet. Presexualite mütalâası yani genel olarak çocukta psikoseksüel gelişmenin incelenmesi modern şuur altı psikolojisinin ve patolojisinin en önemli faslını teşkil eder. Freud'ün ilk psikanalitik neşriyatından bugüne kadar devam edegelen ve gittikçe kuvvetini kaybeden yanlış anlam cinsel seksüel ile tenasül jenital manalarının karıştırılmış olmasıdır. Hâlbuki hakikatte jenital kendine has olan organlarda anatomik yeri ve fonksiyonu olan objektif cinsiyetin ifadesi olduğu halde, Freud'ün çocukta tasavvur ve müşahede ettiği cinsel belirtiler zevk prensibine bağlı olmak yani çocuğa süt gibi gıdaların verdiği doyuma benzer bir haz vermekle beraber jenital yani tenasül vasıflı değildir.


Çocuk Cinsiyeti Cinsel Organların Olgunlaşması


Çocuk cinsiyeti tenasül organlarının olgunlaşmasından ve dişide yumurtalık hücrelerinin erkekte de meni hücrelerinin dışa doğru mahreç bulmağa başlamasından önce mevcut olan yaygın yani bütün vücut sathına ve hatta iç mukozalara ağız, anüs ve idrar yolu şamil bir cinsiyettir. Bu yalnız cahil insanların değil, birçok aydınların dahi sandığı gibi aktif tenasül hayatı manasına alınamaz. Bu itibarla insanın istisnasız olarak bütün fizyolojik  ruhsal faaliyetlerini de buna bağlamak pansexula!isme da şüphesiz ki mübalağalı bir görüştür. Esasen bizzat Freud'de böyle şümullü bir iddiada bulunmuş değildir. Ancak P. Janet'de dâhil olduğu halde bazı şöhretli ruh hekimlerinin ve bilginlerinin yapmış oldukları gibi Libidoyu diğer organsel ihtiyaçlara benzeyen çok sınırlı olağan bir sevki tabi basamağına indirmek de dar bir görüşün mahsulüdür. Çocuk cinsiyeti adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici