29 Ağustos 2016

Aybaşı bozuklukları daha ziyade kadın loğum kliniklerini ilgilendiren bozukluklar veya jinekolojik afetlere bağlı Ustalıklardan olmakla beraber birçok kadınların çeşitli sinirsel. Heyecan ve ruhî sıkıntıları ve hastalıkları ile yakından ilgili oldukları gibi bunların bir kısmında ana sebep doğrudan doğruya psikolojiktir yani psikosomatik bir oluş bahis konusudur ve dolayısı ile bunlar evlilik hayatının bazı nahoş olayları ve geçimsizlikleri ile de ilgilidir. Buna binaen kitabımın cinsiyet bölümünde bunlara da özet mahiyetinde olmak üzere bir yer ermek faydalı görülmüştür. Kızlarda ve kadınlarda aybaşı bozuklukları genel olarak üç gurupta toplanabilir. Aybaşı yokluğu amenorrhee, fazla kanlı aybaşı hypermenorrhee, ağrılı aybaşı, aybaşı yoklukları. Olağan aybaşı kanının hiç belirmemesi, yani yokluğu iki çeşittir. Bunlardan birinde kadın hiç aybaşı görmemiştir ve buna iptidaî aybaşı yokluğu denir. Diğeri ise bidayette aybaşı mevcut olduğu hâlde her hangi bir sebep ile sonradan kesilmektedir buna da tali aybaşı yokluğu ismi verilir. İptidaî aybaşı yokluğu.  Zaman zaman kadın doğum uzmanlarının ve bazen sinir ve ruh hekimlerinin muayenehanelerine 17 20 yaşlarını buldukları hâlde henüz aybaşlarını görmemiş olan kızlar getirilir hatta daha üstün yaşlarda da bu şikâyette bulunanlar az değildir. Ancak bunlar arasında evlenip de gebe kalanları da vardır. Bazı ailelerde aybaşı gecikmesi irsî mahiyettedir. Bütün bu kızların tam bir bedenî ve jinekolojik muayeneleri yapılmalı ve her şeyden önce vücut ve cinsiyet yapıları boy, kilo, memeler, kıllar ve diğer tali cinsel karakterleri gözden geçirilmeli ve jenital kötü teşekküller aranmalıdır.

Aybaşı Bozuklukları ve Hormonal Sorunlar

Aybaşı bozuklukları akımına müsaade etmeyen bakirelik gışasının tam kapanması, vajenin anadan doğma yokluğu veya anormal hâli, bazı rahim anomalileri çok ufak rahim veya iç mukozasına ait önemli afetler bırakan iltihaplar, tüberküloz veya urlar gibi bundan başka bazı kadınlarda genel olarak evlilik belirtilerinin olmasını engelleyen bir cinsel ve hormonal çocuklaşma gibi hâller bahis konusudur. Hormonal tedavilere lâyıkı ile cevap vermediği cihetle bu daha ziyade bünyevî aybaşı yokluğu sayılmaktadır. Ancak bunlarda da ongansel arızaların düzeltilmesi ile aşikâr iyilikler görülebilir. Tali aybaşı yokluğu bu, belirli bir zamana kadar aybaşı gören ve birdenbire kesilen kadında bahis konusudur. Bunların bir kısmı fiziyolojik, yani olağan mahiyettedir. Birdenbire aybaşı kesilen sağlam bir kadında, bilhassa evli ise, ilk akla gelen gebeliktir. Ancak doğumdan bir kaç hafta sonra aybaşı tekrar gelir. Bidayette daha bol olabildiği hâlde sonradan normalleşir. Emziren kadında aybaşı çok defa belirsiz kalır ve emzirme devresinde belirdiği zaman da sütün azaldığı müşahade edilir. Emzirme devresinde süt veren yeni ana gebe kalabilir.

Aybaşı Bozuklukları ve Kesilmesi

Aybaşı bozuklukları en kat'i kesilmesi klimakterium devrinde olur ve bu hâl tabiatın fiziyolojik icaplarındandır. Bazı kadınlarda bu 40 yaştan az önce veya 40 yaşından az sonra vâki olduğu hâlde bazılarında ise ancak ellinci yaşta olur kadının kritik çağı bahsine müracaat. Heyecanî aybaşı yoklukları da oldukça çoktur. Harp ve ihtilâl zamanlarında kocaların veya sevdiklerin tevkifleri, ölmeleri, şehir bombardımanları, coğrafî muhaceretler gibi heyecan yaratan âmillere bağlı şekilleri vardır. Yine günlük aile ve meslek hayatının çeşitli affektif travmaları da âmil olabilir. Meselâ çalıştığı yeri kaybedeceği endişesini devamlı olarak gösteren veya uzak bir memleket köşesine tâyin edilen öğretmen bir kadının aybaşı hâli kesilebilir. Bazen telaşlı olarak bir kadının ilgili hekime koştuğu ve aman doktor bey! Ben gebeyim, üç aydan beri ay hâli göremiyorum dediği olur. Zira bu kadın ya üç dört çocuk sahibi olan yorgun ve bıkmış bir kadındır veyahut da bir duldur. Klâsik jinekolojik muayene ile gebelik belirtileri bulunmadığı gibi, laboratuvar muayeneleri de bunu teyit etmektedir. Bu sinirsel bir gebelik olabilir. Bilhassa analık hasretini hiç olmazsa tahtelşuurî olarak duyan bazı kısır kadınlarda veya çocuk olma ihtimâlini bir felâket olarak endişe ile bekleyen diğer bir takım kadınlarda yalancı gebelik görülebilir. Aybaşı bozuklukları adlı makalenin sonuna geldik başka bir makalede görüşmek dileğiyle…

Diğer Makaleler

Ptt Kargo UPS Kargo Visa Card MasterCard Valid W3C Geciktirici